روز: 1 آذر 1401

از سرگیری فعالیت Emotet

تروجان Emotet بعد از چند ماه توقف فعالیت، مجدداً حملات خود را از سر گرفته است.
این تروجان از پرانتشارترین بدافزارهای سال‌های اخیر بوده است.
در این گزارش، یکی از کارزارهای اخیر Emotet به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

از سرگیری فعالیت Emotet

تروجان Emotet بعد از چند ماه توقف فعالیت، مجدداً حملات خود را از سر گرفته است.
این تروجان از پرانتشارترین بدافزارهای سال‌های اخیر بوده است.
در این گزارش، یکی از کارزارهای اخیر Emotet به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.