دسته بندی: آسیب پذیری ها و اصلاحیه ها

اصلاحیه‌های امنیتی خرداد 1403

در خرداد 1403، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، ترلیکس، بیت‌دیفندر، سولارویندز، گوگل، موزیلا و اس‌ای‌پی اقدام به عرضه به‌روزرسانی برای ترمیم آسیب‌پذیری‌های امنیتی در برخی

اصلاحیه‌های امنیتی اردیبهشت 1403

در اردیبهشت 1403، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، سیتریکس، ترلیکس، بیت‌دیفندر، گوگل، موزیلا و اس‌ای‌پی اقدام به عرضه به‌روزرسانی برای ترمیم آسیب‌پذیری‌های امنیتی در برخی

اصلاحیه‌های امنیتی فروردین 1403

در فروردین 1403، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، کسپرسکی، گوگل، موزیلا، اپل، اس‌ای‌پی و اوراکل، اقدام به عرضه به‌روزرسانی برای ترمیم آسیب‌پذیری‌های امنیتی در برخی

اصلاحیه‌های امنیتی در آخرین ماه سالی که گذشت

در اسفند 1402، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، سیتریکس، کسپرسکی، گوگل، موزیلا، اپل، اس‌ای‌پی، کانکت‌وایز و کیونپ اقدام به عرضه به‌روزرسانی و توصیه‌نامه امنیتی برای

اصلاحیه‌های امنیتی خرداد 1403

در خرداد 1403، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، ترلیکس، بیت‌دیفندر، سولارویندز، گوگل، موزیلا و اس‌ای‌پی اقدام به عرضه به‌روزرسانی برای ترمیم آسیب‌پذیری‌های امنیتی در برخی

اصلاحیه‌های امنیتی اردیبهشت 1403

در اردیبهشت 1403، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، سیتریکس، ترلیکس، بیت‌دیفندر، گوگل، موزیلا و اس‌ای‌پی اقدام به عرضه به‌روزرسانی برای ترمیم آسیب‌پذیری‌های امنیتی در برخی

اصلاحیه‌های امنیتی فروردین 1403

در فروردین 1403، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، کسپرسکی، گوگل، موزیلا، اپل، اس‌ای‌پی و اوراکل، اقدام به عرضه به‌روزرسانی برای ترمیم آسیب‌پذیری‌های امنیتی در برخی

اصلاحیه‌های امنیتی در آخرین ماه سالی که گذشت

در اسفند 1402، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، سیتریکس، کسپرسکی، گوگل، موزیلا، اپل، اس‌ای‌پی، کانکت‌وایز و کیونپ اقدام به عرضه به‌روزرسانی و توصیه‌نامه امنیتی برای