روز: 28 آبان 1401

انتشار بدافزار Qbot با بهره‌جویی از Follina

گروهی از مهاجمان با سوءاستفاده از ضعف امنیتی با شناسه CVE-2022-30190 موسوم به Follina اقدام به انتشار بدافزار Qbot که از جمله بدافزارهای ناقل تهدیدات باج‌افزاری می‌باشد، کرده اند.

انتشار بدافزار Qbot با بهره‌جویی از Follina

گروهی از مهاجمان با سوءاستفاده از ضعف امنیتی با شناسه CVE-2022-30190 موسوم به Follina اقدام به انتشار بدافزار Qbot که از جمله بدافزارهای ناقل تهدیدات باج‌افزاری می‌باشد، کرده اند.