روز: 28 شهریور 1401

حملات گروه هکری Worok به سازمان‌های دولتی

محققان ای‌سِت اخیراً حملات هدفمندی را شناسایی کرده‌اند که حداقل از سال 2020 فعال بوده و با بکارگیری ابزارهای ناشناخته‌ای، سازمان‌هایی را در کشورهای مختلف از جمله منطقه خاورمیانه مورد هدف قرار داده‌اند.

حملات گروه هکری Worok به سازمان‌های دولتی

محققان ای‌سِت اخیراً حملات هدفمندی را شناسایی کرده‌اند که حداقل از سال 2020 فعال بوده و با بکارگیری ابزارهای ناشناخته‌ای، سازمان‌هایی را در کشورهای مختلف از جمله منطقه خاورمیانه مورد هدف قرار داده‌اند.